Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp tập 2

0
68CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẬP 2 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN
Các bạn cớ thể đặt mua sách tại

Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

MỤC LỤC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Quy định chung

II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

A. Những thông tin chung về doanh nghiệp

B. Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

C. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DN)

D. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN)

E. Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DN)

IV. Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. Quy định chung

II. Danh mục chứng từ kế toán

III. Mẫu chứng từ kế toán

IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán

A. Chỉ tiêu lao động tiền lương

B. Chỉ tiêu hàng tồn kho

C. Chỉ tiêu bán hàng

D. Chỉ tiêu tiền tệ

E. Chỉ tiêu tài sản cố định

PHẦN THỨ TƯ: CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I. Quy định chung

II. Các hình thức sổ kế toán

III. Danh mục và mẫu sổ kế toán

IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here