Chi tiết cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200

15
131

Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200 là báo cáo quan trọng. Nó phản ánh phản ánh dòng tiền lưu thông đi ra và vào doanh nghiệp. Bài viết dưới đây là hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh cần làm báo cáo đó là:

Tiền thu từ dịch vụ, bán hàng hoặc doanh thu khác (Mã số 01)

Số liệu này lấy từ các tài khoản 111, tài khoản 112 trong sổ kế toán. Các tài khoản thu phải đối chiếu với tài khoản 511, 131 hoặc 515, 121.

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu tài khoản đối ứng: nợ tài khoản là 111, 112, có tài khoản là 511, 3331, 131, 121.

Chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa, (Mã số 02)

Số liệu lấy từ các tài khoản 111, 112 trong  sổ kế toán. Mọi tài khoản thu và vay sẽ khi đối chiếu với tài khoản 331 trong sổ kế toán, các tài khoản hàng tồn kho. Những chỉ tiêu này sẽ ghi bằng số âm.

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu từ tài khoản đối ứng: có tài khoản là 111, 112; nợ tài khoản là 331,151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.

Tiền chi trả cho đối tượng lao động (Mã 03)

Số liệu lấy từ sổ kế toán tài khoản 111 và 112 sau khi đã đối chiếu tài khoản 334, ghi bằng số âm.

Số liệu này doanh nghiệp lấy từ tài khoản đối ứng: có tài khoản 111 và 112, nợ tài khoản 334.

Nghiệp vụ báo cáo tài chính
Nghiệp vụ báo cáo tài chính

Tiền vay đã trả (Mã 04)

Lấy số liệu từ sổ kế toán tại các tài khoản 111, 112, 113. Các tài khoản phải thu cần đối ứng với tài khoản 335, 635, 242 cùng tài khoản có liên quan. Ghi chỉ tiêu này bằng số âm trong ngoặc đơn.

Số liệu doanh nghiệp lấy từ tài khoản đối ứng. Có tài khoản là 111, 112, 113. Nợ tài khoản là 335, tài khoản 635 242 hay tài khoản có liên quan.

Thuế TNDN đã nộp (Mã 05)

Lấy số liệu từ sổ kế toán tại các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với tài khoản 3334. Ghi chỉ tiêu này bằng số âm trong ngoặc đơn.

Doanh nghiệp cũng lấy số liệu từ tài khoản đối ứng: có tài khoản là 111, 112, 113 và nợ tài khoản 3334.

Khoản thu khác từ kinh doanh (Mã 06)

Lấy số liệu từ sổ kế toán tại tài khoản 111, 112 sau khi đã đối chiếu với tài khoản 711, 133, 141, 244. Cùng các tài khoản có liên quan khác.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu từ tài khoản đối ứng gồm: nợ tài khoản 111, 112 và có tài khoản 133, 141, 711, 244 và các tài khoản liên quan.

Chi cho hoạt động kinh doanh (Mã 07)

Số liệu này lấy từ sổ kế toán tại tài khoản 111, 112, 113. Sau khi đối chiếu với các tài khoản 244, 811, 161, 344, 333, 338, 353, 352, 356 và những tài khoản liên quan. Chỉ tiêu này cũng ghi bằng số âm trong ngoặc đơn.

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu từ tài khoản đối ứng: có tài khoản là 111, 112, 113 và nợ tài khoản là 161, 811, 244 338, 333, 353, 344, 352, 356 và tài khoản có liên quan.

Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp từ hoạt động đầu tư

Chi tiết cách làm báo cáo với từng trường hợp:

Chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và dài hạn khác (Mã 21)

Số liệu sẽ lấy từ các tài khoản 111, 112, 113 trong sổ kế toán. Những tài khoản thu tài khoản 3411, 331 được đối ứng với tài khoản 241, 0217, 211, 213.

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu từ tài khoản đối ứng: tài khoản có 111, 112, 113; tài khoản có 211, 213, 217, 241, 331, 3411.

Các chỉ tiêu này ghi trong ngoặc đơn bằng số âm.

Tiền thu từ thanh lý, bán, nhượng tài sản dài hạn (Mã 22)

Số liệu của chỉ tiêu này là sự chênh lệch giữa tiền thu và chi từ nhượng bán, thanh lý tài sản dài.

Số tiền thu lấy từ tài khoản 111, 112, 113 từ sổ kế toán  đối ứng với tài khoản 131, 711, 5117.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu tại tài khoản đối ứng: nợ tài khoản là 111, 112, 113 và có tài khoản là 711, 5117, 131.

Tiền chi lấy từ tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với 632, 811.

Các doanh nghiệp sẽ lấy số liệu từ tài khoản đối ứng: có tài khoản là 111, 112, 113 và nợ tài khoản là 632, 811.

Chỉ tiêu này ghi trong ngoặc đơn bằng số âm nếu tiền thu nhỏ hơn tiền chi và ngược lại.

Tiền cho vay và nợ mua công cụ (Mã 23)

Số liệu này lấy từ tài khoản 111, 112, 113 trong sổ kế toán. Được đối ứng với tài khoản 128, 171 trong báo cáo kỳ.

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu đối ứng: có tài khoản gồm 111, 112, 113 và nợ tài khoản là 128, 171.

Các chỉ tiêu này ghi trong ngoặc đơn bằng số âm.

Tiền thu hồi tiền bán công cụ, cho vay (Mã 24)

Số liệu này lấy từ tài khoản 111, 112, 113 trong sổ kế toán. Khi đã đối chiếu với cáo tài khoản 128 và 171 trong báo cáo.

Doanh nghiệp sẽ lấy số liệu trong tài khoản đối ứng, nợ tài khoản 111, 112, 113 và có tài khoản 128, 171.

Trên đây là hướng dẫn cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200. Chúc các bạn sẽ thực hiện tốt nghiệp vụ của mình.

15 COMMENTS

  1. Dạ cho em xin file excel theo phương pháp trực tiếp vào email thuypham94hp@gmail.com được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ.

    TRẢ LỜI

  2. Dạ cho em xin file excel theo phương pháp trực tiếp vào email tinhtt1988@gmail.com được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here