HƯỚNG DẪN LÊN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN LUÔN CÂN BẰNG|BÀI 5|BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

1
72HƯỚNG DẪN LÊN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN LUÔN CÂN BẰNG|BÀI 5|BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Zalo: 0933861839

HƯỚNG DẪN LÊN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Nội dung và Phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản theo
1. Mục đích:
Phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về tài sản và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Bảng cân đối tài khoản là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên Báo cáo tài chính

2. Căn cứ và phương pháp ghi
Bảng cân đối tài khoản được lập dựa trên Sổ Cái và Bảng cân đối tài khoản kỳ trước.

Trước khi lập Bảng cân đối tài khoản phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan.

Số liệu ghi vào Bảng cân đối tài khoản chia làm 2 loại:

– Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1,2- Số dư đầu năm), tại thời điểm cuối kỳ (cột 5, 6 Số dư cuối năm), trong đó các tài khoản có số dư Nợ được phản ánh vào cột “Nợ”, các tài khoản có số dư Có được phản ánh vào cột “Có”.

– Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 Số phát sinh trong tháng) trong đó tổng số phát sinh “Nợ” của các tài khoản được phản ánh vào cột “Nợ”, tổng số phát sinh “Có” được phản ánh vào cột “Có”của từng tài khoản.

– Cột A, B: Số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các Tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng và một số Tài khoản cấp 2 cần phân tích.

– Cột 1, 2- Số dư đầu năm: Phản ánh số dư ngày đầu tháng của tháng đầu năm (Số dư đầu năm báo cáo). Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng Số dư đầu tháng của tháng đầu năm trên Sổ Cái hoặc căn cứ vào phần “Số dư cuối năm” của Bảng cân đối tài khoản năm trước.

– Cột 3, 4: Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “Cộng phát sinh luỹ kế từ đầu năm” của từng tài khoản tương ứng trên Sổ Cái.

– Cột 5,6 “Số dư cuối năm”: Phản ánh số dư ngày cuối cùng của năm báo cáo. Số liệu để ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối năm báo cáo trên Sổ Cái hoặc được tính căn cứ vào các cột số dư đầu năm (cột 1, 2), số phát sinh trong năm (cột 3, 4) trên Bảng cân đối tài khoản năm này. Số liệu ở cột 5, 6 được dùng để lập Bảng cân đối tài khoản năm sau.

Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện tổng cộng Bảng cân đối tài khoản. Số liệu trong Bảng cân đối tài khoản phải đảm bảo tính cân đối bắt buộc sau đây:

Tổng số dư Nợ (cột 1) = Tổng số dư Có (cột 2)

Tổng số phát sinh Nợ (cột 3) = Tổng số phát sinh Có (cột 4)

Tổng số dư Nợ (cột 5) = Tổng số dư Có (cột 6).

HƯỚNG DẪN LÊN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN LUÔN CÂN BẰNG,
mẫu bảng cân đối tài khoản,
mẫu bảng cân đối tài khoản excel,
bảng cân đối tài khoản là gì,
nguyên tắc lập bảng cân đối tài khoản,
bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200,
bảng cân đối ke toan,
tải bảng cân đối tài khoản,
mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133,
Điều hướng trang,
cách lập bảng cân đối tài khoản,
cách lập bảng cân đối số phát sinh,
phương pháp lập bảng cân đối tài khoản,
phương pháp lập bảng cân đối số phát sinh,
cách để bảng cân đối tài khoản cân bằng,
cách để bảng cân đối tài khoản bằng nhau,
cách để bảng cân đối số phát sinh bằng nhau,

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/kien-thuc

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here