Chính Sách Bảo Mật

Tại Kinhtequocdan.com, chúng tôi cam kết hợp tác dựa trên lòng tin với tất cả các bên mà chúng tôi làm việc như khách hàng, bác sĩ, cố vấn và nhân viên của chúng tôi. Bảo mật thông tin, đặc biệt là thông tin cá nhân là một khía cạnh của sự tin tưởng mà chúng tôi thực hiện nghiêm túc.

Người điều hành trang web và đối tượng chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu là:

Tại Việt Nam, Kinhtequocdan.com tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 (“Đạo luật”) và thông báo này phác thảo cách chúng tôi dự định bảo mật dữ liệu cá nhân của mọi người (“đối tượng dữ liệu”) và để đảm bảo quyền của đối tượng dữ liệu được bảo vệ.

Trong chính sách này, chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin cho các đối tượng dữ liệu về mục đích mà dữ liệu cá nhân của họ được thu thập và xử lý và quyền truy cập hoặc từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân đó của chủ thể.

Việc sửa đổi thông cáo về bảo mật này có thể cần thiết trong quá trình phát triển thêm trang web của chúng tôi và khi thực hiện các yêu cầu pháp lý mới hoặc công nghệ mới, hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Do đó, việc xử lý và thu thập dữ liệu cá nhân sẽ phù hợp với thông cáo về bảo mật theo thời gian.

Thông báo và Lựa chọn

Xin lưu ý rằng bạn có quyền lựa chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn và có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên xin vui lòng lưu ý rằng một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi cung cấp và việc tiếp tục dịch vụ đó sẽ đòi hỏi cần xử lý dữ liệu này.

Thông tin chung về Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Thông cáo về việc bảo vệ dữ liệu này áp dụng cho dữ liệu, bao gồm dữ liệu riêng mà Kinhtequocdan.com thu thập về một chủ thể dữ liệu. Dữ liệu riêng có thể là dữ liệu cá nhân hoặc nguồn hoặc một kết hợp dữ liệu cá nhân theo đó chủ thể dữ liệu có thể được xác định.

Quá trình thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của một chủ thể dữ liệu là phù hợp với Đạo luật cũng như các quy định về bảo vệ dữ liệu của Cộng hoà Liên bang và Đức cũng như của Liên minh châu Âu. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kinhtequocdan.com sẽ không chuyển thông tin cá nhân của một chủ thể dữ liệu cho các bên thứ ba bên ngoài tập đoàn Kinhtequocdan.com mà không có sự đồng ý của những người có liên quan.

Trong Tập đoàn Kinhtequocdan.com, việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý bao gồm Đạo luật này và theo Chính sách này luôn được theo dõi.

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và giữ

Bản chất và loại dữ liệu chúng tôi thu thập và nguồn dữ liệu đó thay đổi tùy thuộc vào tính chất của mối quan hệ chúng tôi có với chủ thể dữ liệu và có thể bao gồm:

• Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ trang web của chúng tôi, nếu dữ liệu đó đã được cung cấp tự nguyện hoặc khi dữ liệu đó được yêu cầu cho mục đích cung cấp dịch vụ mà chủ thể dữ liệu yêu cầu
• dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được trên các mẫu đơn hoặc các hình thức thông tin khác như tên, địa chỉ, email, điện thoại, nghề nghiệp, thu nhập
• dữ liệu cá nhân từ các báo cáo của cơ quan tín dụng và cơ quan báo cáo tín dụng
• dữ liệu cá nhân từ các cơ quan chính phủ

Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ và để thông báo về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Kinhtequocdan.com và có thể bao gồm:

• mục đích quản lý kỹ thuật trang web của chúng tôi
• Phân tích thống kê
• phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
• đăng ký chương trình hoặc đề nghị theo yêu cầu của bạn
• cung cấp các dịch vụ được cung cấp cho bạn
• xử lý thanh toán để mua hàng
• bảo vệ chống lại hoặc xác định các giao dịch gian lận có thể xảy ra,
• khi được luật pháp cho phép, đưa ra chào hàng tự nguyện và các thông về Kinhtequocdan.com và các dịch vụ
• Phát triển và cung cấp quảng cáo phù hợp với khách hàng của chúng tôi
• Lập hồ sơ và xác định các ưu đãi về dịch vụ
• hoạt động tài chính và tiếp thị và / hoặc theo yêu cầu của các điều khoản và điều kiện kinh doanh và các mục đích quản lý kinh doanh khác bao gồm các mục đích giám sát và kiểm soát tín dụng
• để đáp ứng các yêu cầu quy định và pháp luật
• để quản lý rủi ro
• cho tất cả các mục đích khác ngẫu nhiên và liên quan đến những điều trên.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân sẽ được giữ bí mật nhưng có thể được tiết lộ cho các đối tác dưới đây vì những mục đích đã nêu ra:

• cho bất kỳ công ty nào trực thuộc tập đoàn Kinhtequocdan.com trong và ngoài Việt Nam
• cho các cố vấn của chúng tôi, bao gồm các chuyên gia tư vấn, luật sư và cố vấn pháp luật để xác định các quyền của chúng tôi và thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với các đối tượng dữ liệu
• bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào mà chúng tôi có thể có các dịch vụ thuê ngoài, với điều kiện luôn luôn rằng các bên đó thừa nhận tính bí mật và quyền của người sử dụng dữ liệu và tuân theo các điều khoản của Đạo luật
• cho cơ quan quản lý hoặc các cơ quan thông báo bao gồm các cơ quan cung cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm của chúng tôi theo yêu cầu
• cho các bên khác như được phép theo luật Việt Nam.

Quyền của Chủ thể Dữ liệu

Theo Đạo luật, chủ thể dữ liệu có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà tổ chức nắm giữ về chủ thể dữ liệu. Theo yêu cầu của người dùng dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản và phù hợp với luật hiện hành, cho dù chúng tôi đã lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và nếu có, dữ liệu.

Người dùng dữ liệu có quyền sửa và chặn những dữ liệu cá nhân đó. Người dùng dữ liệu cũng có thể rút lại sự chấp thuận cho việc xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân, nếu không cần thiết vì lý do pháp lý hoặc để xử lý và mối quan hệ hợp đồng hiện tại. Dữ liệu cũng có thể bị xóa nếu dữ liệu đó không còn phải tuân theo chính sách lưu giữ.

Để giúp chúng tôi xác minh danh tính của bất kỳ người nào yêu cầu quyền truy cập, chúng tôi sẽ yêu cầu các tài liệu xác minh để xác minh danh tính.

Bảo vệ trẻ vị thành niên

Theo luật chung, trẻ em và người dưới 18 tuổi không được tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chúng tôi nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em, sử dụng dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tiết lộ dữ liệu đó cho bên thứ ba mà không có sự cho phép.

Truyền dữ liệu qua Internet

Internet là một nền tảng toàn cầu. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, hoặc liên lạc với chúng tôi bằng điện tử qua các mẫu liên hệ, bạn đồng ý với việc chuyển giao không mã hóa tất cả dữ liệu mà bạn muốn gửi cho chúng tôi. Do tính chất của các hoạt động trên Internet và các rủi ro hệ thống vốn có, tất cả việc chuyển dữ liệu do bạn khởi xướng đều có nguy cơ của riêng bạn. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là nếu chúng tôi cung cấp cho bạn đường dẫn truyền mã hoá.

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa rộng rãi để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Dữ liệu cá nhân của bạn, như chúng tôi đã lưu trữ, ví dụ bạn đã nhập vào các trang HTML (biểu mẫu liên hệ), được chuyển tới định dạng mã hóa (SSL – Secure Socket Layer) qua mạng dữ liệu công cộng đến nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi, từ đó Các hệ thống xử lý dữ liệu tương ứng của các công ty Kinhtequocdan.com chịu trách nhiệm về các giao dịch kích hoạt, hoặc cho các đối tác hợp đồng hợp lý của Kinhtequocdan.com và được đưa vào lưu trữ.

Liên kết

Chính sách bảo vệ dữ liệu này áp dụng cho tất cả các dữ liệu thu thập và xử lý bởi Kinhtequocdan.com. Trong một số ít trường hợp, các trang web của Kinhtequocdan.com liên kết trực tiếp với các trang web của một bên khác, do đó bên tương ứng sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, bất kỳ chuyển đổi loại hình này cho các trang web bên ngoài sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu của bạn bởi các nhà khai thác các trang web khác. Khi bạn thoát khỏi trang web B. Braun, chúng tôi đề nghị bạn yêu cầu tất cả các nhà điều hành của các trang web được liên kết cho các chính sách bảo vệ dữ liệu của họ.

Cookies and etracker

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ cục bộ bởi trình duyệt web của khách truy cập trang web. Cookies là một tính năng phổ biến trên hầu hết các trang web; Chúng cho phép chúng tôi làm cho trang web Internet của chúng tôi càng thuận tiện càng tốt để bạn sử dụng. Nếu bạn từ chối việc sử dụng cookies (đây là cài đặt tùy chọn trong trình duyệt của bạn), bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi (mặc dù có thể có một số hạn chế). Trang web này sử dụng các công nghệ được cung cấp bởi etracker GmbH (http://www.etracker.de) để thu thập và lưu trữ dữ liệu đã được đặt ẩn danh. Cookies, thu thập và lưu giữ dữ liệu độc quyền ở dạng ẩn danh, có thể được sử dụng cho mục đích này. Dựa trên dữ liệu này, hồ sơ sử dụng được để dưới hình thức biệt hiệu. Dữ liệu không được sử dụng để nhận diện bất kỳ khách truy cập nào vào trang web này và không được hợp nhất với các dữ liệu liên quan đến người giữ biệt hiệu. Bạn có thể phản đối dữ liệu này đang được thu thập và lưu trữ bất cứ lúc nào; Sự phản đối này sau đó sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai.

AddThis

Kinhtequocdan.com sử dụng AddThis để giúp khách truy cập dễ dàng đặt các đánh dấu và chia sẻ nội dung thú vị trên web xã hội. Thông tin về chính sách bảo mật của AddThis có trong chính sách bảo mật của AddThis. Kinhtequocdan.com không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào được gửi đến dịch vụ AddThis.

Plug-ins Truyền thông xã hội

Là một phần của sự hiện diện trên mạng của Kinhtequocdan.com, đôi khi nội dung của bên thứ ba có thể được sử dụng (plug-in). Đây có thể là hình thức video Youtube, nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc hình ảnh của các trang khác hoặc các nút phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Facebook Share. Một số dữ liệu có thể được chuyển đến và thu thập bởi các mạng xã hội, chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và hệ điều hành.

Kinhtequocdan.com không ảnh hưởng đến lượng dữ liệu thu thập được bởi các mạng xã hội. Bản chất, phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu, thông tin về việc xử lý dữ liệu tiếp theo, quyền của bạn liên quan đến những điều này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn được giải thích trong các chính sách bảo vệ dữ liệu của mạng xã hội tương ứng.

Tiếp cận chính sách bảo vệ dữ liệu

Kinhtequocdan.com và các công ty con trên toàn thế giới được quản lý bởi luật pháp có thẩm quyền tương ứng mà họ hoạt động. Bạn có thể xem và in chính sách bảo mật của Kinhtequocdan.com AG và các công ty con trên toàn thế giới bằng cách nhấp vào ” Chính sách “trên trang web tương ứng